Privacybeleid

Follow Chantal, gevestigd Witte Paters 24, 7041 SR te ‘s-Heerenberg is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://followchantal.com
Witte Paters 24
7041 SR ‘s-Heerenberg

C. van Koesveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Follow Chantal en is te bereiken via:
mail@followchantal.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Follow Chantal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@followchantal.com, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Follow Chantal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten te leveren
– Follow Chantal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Follow Chantal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Follow Chantal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
WhatsApp: Klantencontact
Outlook: Klantencontact
LinkedIn: Klantencontact

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Follow Chantal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra uw project is afgerond bewaren wij uw persoonsgegevens
alleen om te voldoen aan de Belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Follow Chantal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Follow Chantal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Follow Chantal en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar mail@followchantal.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Follow Chantal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Follow Chantal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met mail@followchantal.com.